Upcoming ReSurfacing Workshops:

March 14-15 Barcelona, Spain
April 25-26 Tampa, Florida, USA
May 2-3 Orlando, Florida, USA
June 27-28 Tampa Florida USA
July 11-12 Orlando, Florida, USA
September 26-27 Tampa Florida, USA
October 31-Nov 1 Lake Mary, Florida, USA
November 21-21 Lake Mary, Florida, USA

Europe ReSurfacing Dates Pending: Italy, Albania

Materials

ReSurfacing: Techniques for Exploring Consciousness
by Harry Palmer (176 pages – 2008)
Price: $15.00 USD

Are you living off of someone else’s blueprint?
Wearing someone else’s clothes?
Living someone else’s life?

Don’t answer until you have worked your way through the 30 consciousness expanding exercises in this book.

ReSurfacing refers to the action of disentangling yourself from old creations and rising back into awareness. It is a process of revealing your self to yourself.

The reward is discovering why your life works—or why it doesn’t. Without a doubt, you will be surprised and amazed to discover the source called “You.”

The book can be used as a self-discovery solo exploration or as one of the books for the ReSurfacing workshop.

RiShfaqja: Teknika Për Të Eksploruar Koshiencën
nga Harry Palmer (176 faqe – 2008)
Çmimi: $15 Dollarë

A po jeton hartën mendore të dikujt tjetër?
Vesh kostumet e dikujt tjetër?
Jeton jetën e dikujt tjetër?

Mos u përgjigj derisa të kesh punuar me 30 ushtrimet të zgjerimit të koshiencës në këtë libër.

RiShfaqja i referohet veprimit të çlirimit të vetes nga krijimet e vjetra dhe rritjes së koshiencës më të lartë. Eshtë një proçes i zbulimit të vetvetes tënde.

Shpërblimi është se zbulon pse jeta jote punon – ose pse nuk punon. Do të befasohesh dhe mahnitesh kur do të zbulosh burimin e quajtur “Ti”.

Libri mund të përdoret si një eksplorim solo vetë-zbulimi ose si një nga librat për seminarin RiShfaqja.

Connect with me

Learn more about the Avatar program and how I can help you.

Free Download:

Learn to Live

Deliberately

Sign up with your name and email to receive this freebie.

We value your privacy. Please check our privacy policy here.

Thank you. Please check your email!